MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2

MCQ QUIZ 

| Democracy | Election | Governance | 

SET 2

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2

    We offering to you a MCQ QUIZ on Democracy , Election , Governance with different sets.
    MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 consist 31 MCQ. These are following in Marathi and English also. You can use a translate button for converting in your language.

1➤ 1. भारतीय राज्यघटनेने.......... या स्वायत्त घटकाकडे निवडणुकीबाबत ची प्रक्रिया सोपविले आहे.


2➤ 2. नामधारी किंवा घटनात्मक कार्यकारी प्रमुख..._______हे असतात.


3➤ 3. पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडे राष्ट्राची_______कार्यकारी सत्ता असते.


4➤ 4. भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह_______हे आहे.


5➤ 5. कलम 80 नुसार राज्यसभेचे सदस्य संख्या जास्तीत जास्त......... निश्चित केली आहे.


6➤ 6. राज्यसभा हे________सभागृह आहे.


7➤ 7. भारतातील घटक राज्यांच्या विधिमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहाला________असे म्हणतात.


8➤ 8. महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्य संख्या...... आहे.


9➤ 9. बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत राज्याची...... रचना मांडली.


10➤ 10. 73व्या राज्यघटना दुरुस्तीने_________पंचायतीराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला.


11➤ 11. गावातील 18 वर्षावरील सर्व मतदार नागरिकांची सभा म्हणजे....


12➤ 12. सध्या महाराष्ट्र मध्यप्रदेश व गुजरात या घटक राज्यांनी पंचायतराज्य संस्थातील महिलांचे आरक्षण____ केले आहे.


13➤ 13. नगरपालिकासाठी निर्माण केलेल्या स्थानिक मतदारसंघांना________असे म्हणतात.


14➤ 14. 74 व्या घटनादुरुस्तीने____________-या शीर्षकाखाली भाग 9 अ हा भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केला.


15➤ 15. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेगवेगळ्या अंगाशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार________ यांना देण्यात आला आहे.


16➤ 16. भारतीय राज्यघटनेनुसार विधानसभेची जास्तीत जास्त सदस्य संख्या_________इतकी ठरविण्यात आली आहे.


17➤ 17. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार व जम्मू-काश्मीर या पाच घटक राज्यात कायदेमंडळाचे द्वितीय सभागृह अस्तित्वात आहे.


18➤ 18. राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल......वर्षांचा असतो.


19➤ 19. भारताचे_____हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.


20➤ 20.___________व्या राज्य घटनादुरुस्तीने मताधिकाराचे वय 21 वरून 18 वर्ष करण्यात आले.


21➤ 21. भारताने__________ लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.


22➤ 22. प्रातिनिधिक लोकशाहीतील राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या.______मार्फत चालविला जातो.


23➤ 23. जागतिक बँकेने__________साली 'सब -सहारन आफ्रिकेतील' चिरस्थायी विकासाच्या अहवालामध्ये सुशासन या संकल्पनेचा उल्लेख केला.


24➤ 24. 1992 साली प्रकाशित झालेल्या जागतिक बँकेच्या (शासन आणि विकास) अहवालानुसार सुशासनाचे__________ निकष स्पष्ट होतात.


25➤ 25. सुशासन संदर्भात; 'आम्हास सामर्थ्यवान शासन संस्थेची गरज नाही; आम्हाला चांगल्या शासनसंस्थेची गरज आहे' असे वक्तव्य कोणी केले आहे.


26➤ 26. माहितीचा अधिकार कायदा केंद्र सरकारने___________रोजी मंजूर केला.


27➤ 27. सुशासन या संकल्पनेचा उदय......साली झाला.


28➤ 28. केंद्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी_____________साली घटक राज्य पातळीवर करण्यात आली.


29➤ 29. एक खिडकी योजनेचा अंमल....... राज्यात सुरू करण्यात आला.


30➤ 30. उत्तरदायित्व, जबाबदारी आणि पारदर्शीपणा ही तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये_________ या संकल्पनेत आढळतात.


31➤ 31. 'शासन ज्ञान केंद्र' (GKC) या वेब पोर्टलची स्थापना.___________ साली झाली.


    👇Following are the Multiple Choice Questions of Democracy, Election and Governance in English language.👇

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 

MCQ 1 to 5

MCQ.1. The Constitution of India has entrusted the process of elections to this autonomous entity.

 1. Finance Commission
 2. Election Commission
 3. Government Commission
 4. Policy Commission

MCQ.2. Nominal or constitutional executive heads are ..._______.

 1. Minister
 2. MP
 3. Prime Minister
 4. President

MCQ.3. The Prime Minister and his Cabinet have _______ executive power of the nation.

 1. Really
 2. Irregular
 3. Temporary
 4. Long

MCQ.4. The lower house of the Indian Parliament is _______.

 1. Rajya Sabha
 2. Legislative Council
 3. Lok Sabha
 4. Assembly

MCQ.5. The maximum number of members of Rajya Sabha is fixed as per section 80 .........

 1. 250
 2. 288
 3. 403
 4. 78

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 

MCQ 6 to 10 

MCQ.6. The Rajya Sabha is the ________ House.

 1. Temporary
 2. Junior
 3. Permanent
 4. First

MCQ.7. The lower house of the constituent states of India is called the ________.

 1. Legislative Council
 2. Rajya Sabha
 3. Assembly
 4. Lok Sabha

MCQ.8. The number of members of Maharashtra Legislative Council is ......

 1. 288
 2. 78
 3. 250
 4. 550

MCQ.9. Balwantrai Mehta Committee presented the structure of Panchayat State.

 1. Two-tiered
 2.  Three tier
 3.  Monolithic
 4.  None of this

MCQ.10. The 73rd Amendment to the Constitution gave constitutional status to _________ Panchayati Raj Institutions.

 1. Rural
 2. Urban
 3. Semi-urban
 4. None of this

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 

MCQ 11 to 15 

MCQ.11. The meeting of all the voters above 18 years of age in the village is ....

 1. Assembly
 2. Gram Sabha
 3. Ward assembly
 4. Monthly meeting

MCQ.12. At present, the constituent states of Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat have made ____ reservation for women in Panchayat Raj Institutions.

 1. 20 percent
 2. 30 percent
 3. 50 percent
 4. 60 percent

MCQ.13. Local constituencies created for a municipality are called ________.

 1. Division
 2. Part
 3. Gana
 4. None of this

MCQ.14. The 74th Amendment incorporated Part 9A into the Indian Constitution under the heading ____________.

 1. Panchayat Samiti
 2.  Municipality
 3.  Gram Panchayat
 4. None of this

MCQ.15. ________ is empowered to make laws pertaining to the various organs of local bodies.

 1. Legislature
 2. State Executive Board
 3. Rajya Sabha
 4. None of this

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 

MCQ 16 to 20 

MCQ.16. The maximum number of members of the Legislative Assembly is _________ as per the Constitution of India.

 1. 400
 2. 500
 3. 300
 4. 200

MCQ.17. Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar and Jammu and Kashmir are the five constituent states.

 1. Assembly
 2. Rajya Sabha
 3. Legislative Council
 4. Lok Sabha

MCQ.18. The term of office of Rajya Sabha members is ...... years.

 1. 5
 2. 6
 3. 4
 4. 7

MCQ.19. The _____ of India is the ex-officio Speaker of the Rajya Sabha.

 1. President
 2. Prime Minister
 3. Vice President
 4.  CM

MCQ.20.The age of suffrage has been raised from 21 to 18 years by the 45th Amendment to the Constitution.

 1. 61
 2. 73
 3. 74
 4. 42

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 

MCQ 21 to 25

MCQ.21. ​​India has adopted __________ democratic governance.

 1. Presidential
 2. Parliamentary
 3. Direct
 4. None of this

MCQ.22. Governance in a representative democracy is governed by a ______ elected by the people.

 1. Of representatives
 2. Of the President
 3. King
 4. None of this.

MCQ.23. The concept of good governance was mentioned in the World Bank's Sustainable Development Report 'Sub-Saharan Africa' in __________.

 1. 1979
 2. 1989
 3. 1969
 4. 1990

MCQ.24. According to the World Bank (Governance and Development) report published in 1992, the __________ criteria of good governance are clear.

 1. Two
 2. Four
 3. Five
 4. Three

MCQ.25. In the context of good governance; 'We do not need a strong government; We need good governance. '

 1. Pa. Panandikar
 2. David Osborne
 3. David Easton
 4. Max Weber

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 

MCQ 26 to 31

MCQ.26. The Right to Information Act was passed by the Central Government on ___________.

 1. October 12, 2005
 2. October 16, 2005
 3. October 16, 2006
 4. October 12, 2006

MCQ.27. The concept of good governance emerged in the year ......

 1. 1992
 2. 1995
 3. 1990
 4. 2002

MCQ.28. Implementation of Central Food Security Act was done at the state level in _____________.

 1. 2014
 2. 2013
 3. 2015
 4. 2012

MCQ.29. Implementation of one window scheme ....... started in the state.

 1. Maharashtra
 2. Andhra Pradesh
 3. Kerala
 4. Chandigarh

MCQ.30. Accountability, responsibility and transparency are the three important characteristics found in the concept of _________.

 1. Private administration
 2. Administration
 3. Good governance
 4. None of these

MCQ.31. The web portal 'Governance Knowledge Center' (GKC) was established in ___________.

 1. 2006
 2. 2005
 3. 2007
 4. 2010

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 2 

Thank You.....!
Other Links👇

Post a Comment

0 Comments