MCQ QUIZ | Auditing SET 2 |

 MCQ QUIZ | Auditing SET 2 |

MCQ QUIZ | Auditing SET 2 |

    MCQ Quiz on Auditing SET 2

बहुपर्यायी प्रश्नांच्या शेवटी MCQ QUIZ सोडवू शकता.
You can solve MCQ QUIZ at the end of multiple choice questions.
 
31. व्यवस्थापन अंकेक्षण हे __________म्हणून ओळखले जाते.
(1) आर्थिक लेखापरीक्षण
(2) कार्यक्षमता अंकेक्षण
(3) खर्च अंकेक्षण
(4) रोकड अंकेक्षण
 
32. व्यवसाय उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अंकेक्षणाला_______म्हटले जाते.
(1) अंतिम लेखापरीक्षण
(2) अंतर्गत लेखापरीक्षण
(3) कंपनी अंकेक्षण
(4) वैधानिक अंकेक्षण
 
33. खालीलपैकी कोणते अंकेक्षण नाही ?
(1) वैधानिक आणि खाजगी अंकेक्षण
(3) अंतिम, अंतरिम, व्यवस्थापन लेखापरीक्षण
(2) सरकार आणि सतत लेखापरीक्षण
(4) नाम अंकेक्षण
 
34. प्रभावी अंतर्गत तपासणी प्रणाली______ कमी करते.
(1) अंकेक्षणाचे उत्तरदायित्व
(2) लेखापरीक्षकाचे काम  
(3) लेखापरीक्षकाच्या जबाबदाऱ्या
(4) यांपैकी नाही.

35. वस्तूंचे गैरवापर तपासण्यासाठी_______ हे केली जाऊ शकते.
(1) साठ्यावर योग्य देखरेख
(2) कर्मचाऱ्यांची तपासणी
(3) कर्मचाऱ्यांना शिक्षा
(4) यांपैकी नाही.
 
 36. लेखापरीक्षकाचा अधिकार पुढीलपैकी कोणता नाही ?
(1) अंकेक्षण नोट पुस्तक
(2) लेखापरीक्षण कार्यपत्रे
(3) ग्राहकांच्या खात्यांची पुस्तके
(4) वरील सर्व.
 
37. लेखा मानक______तयार करतात.
(1) SEBI
(2) RBI
(3) AAS
(4) ITA
 
38.______मूल्य लेखापरीक्षक अहवाल सादर करते.
(1) भागधारक
(2) संचालक मंडळ
(3) कर्मचारी
(4) जमाकर्ता
 
39. बोनस समभाग कोणाला दिले जातात ?
(1) नवीन सदस्य
(2) विद्यमान भागधारक
(3) कर्मचारी
(4) यांपैकी नाही.
 
40.विंड्रो ड्रेसिंग हे_______या खाली येते.
(1) कचरा तपासणी
(2) मालमत्तेचे अंतर्गत मूल्यांकन
(3) मालमत्तेचे जास्त मूल्यांकन
(4) यांपैकी नाही.
 
41. अंतर्गत तपासणी कोण करते?
 (1) मोठी दुकाने
(2) लहान दुकाने
(3) मोठी व लहान दुकाने
(4) यांपैकी नाही.
 
42. अंतिम अंकेक्षण______सुचविते.
(1) शेवटी फसवणुकी उघड करण्यासाठी खात्यांची तपासणी
(2) वर्षाच्या अखेरीस अहवाल सादर करण्यासाठी अंकेक्षण
(3) बँकिंग कंपन्यांचे अंकेक्षण
(4) वर्षाच्या शेवटी खात्यांचे लेखापरीक्षण
 
43. अंतर्गत लेखापरीक्षकाचे मानधन_____ निश्चित करतो.
(1) व्यवस्थापन
(2) भागधारक
(3) सरकार
(4) वैधानिक संस्था

44. अंकेक्षण नियोजन करण्याचे उद्दिष्ट ________ हे आहे.
(1) अंकेक्षणाच्या सर्व महत्त्वाच्या बाबींकडे योग्य लक्ष देणे
(2) संभाव्य समस्या ओळखणे
(3) इतर अंकेक्षक आणि तज्ज्ञांशी कार्याचे समन्वय साधणे
(4) वरील सर्व

45. मालमत्तेचे अंकेक्षण कोण करते ?
(1) ग्राहक
(2) लेखापरीक्षक
(3) ग्राहक व लेखापरीक्षक दोघेही
(4) अंकेक्षण समिती.
 
46. 'अंकेक्षण' हा शब्द लॅटिन शब्दापासून आला आहे
(1) श्रवण
(2) पालन
(3) अंकेक्षण
(4) यांपैकी नाही.
 
47. एकमेव मालकीची चिंता स्वतंत्र आर्थिक लेखापरीक्षकाद्वारे त्यांची आर्थिक ताळेबंद अंकेक्षण करणे___
(1) कायदेशीररीत्या आवश्यक आहे.
(2) कायदेशीररीत्या आवश्यक नाही.
(3) नैतिकदृष्ट्या आवश्यक आहे.
(4) नैतिकदृष्ट्या आवश्यक नाही.
 
48. _______कामगिरी अंकेक्षण संस्थांद्वारा सुरू केले जाऊ शकते.
(1) सरकार
(2) कर्मचारी व व्यवस्थापन
(3) भागधारक
(4) बाह्य इच्छुक पक्ष
 
49. ताळेबंद अंकेक्षण हे_________म्हणूनदेखील ओळखले जाते.
(1) अंकेक्षण सुरू ठेवणे
(2) वार्षिक अंकेक्षण
(3) अंतर्गत लेखापरीक्षण
(4) आर्थिक लेखापरीक्षण
 
50. अंकेक्षण करण्यासाठी कोणती रणनीती आखली जाऊ शकते?
(1) कृती योजना
(2) अंकेक्षण योजना
(3) अंकेक्षण प्रोग्राम
(4) वरील सर्व.

51. लेखापरीक्षकाने अंकेक्षण अहवालाची_______वेळ निश्चित केली पाहिजे.
(1) निसर्ग
(2) वास्तविक
(3) निसर्ग आणि वास्तविक
(4) फॉर्म

52._________अंकेक्षण योजनेवर परिणाम करतात.
(1) लेखा धोरणे
(2) अंकेक्षण धोरणे
(3) लेखा आणि लेखापरीक्षण धोरणे
(4) व्यवस्थापन धोरणे

53. अंकेक्षण नियोजन तयार करताना लेखापरीक्षकाने त्याच्यावरील विविध कायद्यांद्वारे त्यांची_________शोधल्या पाहिजेत.
(1) मर्यादा
(2) कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
(3) अधिकार
(4) नियुक्तीची मुदत व जबाबदाऱ्या
 
54. अंकेक्षण हा अंकेक्षण कार्यक्रम आहे, जो अंकेक्षणाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी_____ करीत असतो.
(1) नियम
(2), धोरणे
(3) सूचना
(4) क्रिया

55. अंकेक्षण कार्यक्रम हा अंकेक्षण कर्मचाऱ्यांना सूचना पुरवितो आणि त्यासाठी_______ संधी कमी करते.
(1) समजून घेणे
(2) गैरसमज
(3) दुर्लक्ष
(4) उत्तरदायित्व

56. अंकेक्षण कार्यक्रम हा अंकेक्षण कर्मचाऱ्यांमधील केलेल्या कामाचे निराकरण करण्यास मदत करतो; कारण अंकेक्षण कार्यक्रम केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडे________परत मिळू शकतो.
(1) मोबदला
(2) उत्तरदायित्व
(3) दुर्लक्ष
(4) जबाबदारी
 
57. अंकेक्षण पूर्ण करण्यासाठी________ संदर्भासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
(1) अंकेक्षण कार्यक्रम
(2) लेखापरीक्षण कार्यपत्रे
(3) अंकेक्षण योजना
(4) अंकेक्षण नोट्स
 
58. अंकेक्षण कार्यक्रम कोण तयार करते ?
(1) लेखापरीक्षक
(2) ग्राहक
(3) अंकेक्षण साहाय्यक
(4) अंकेक्षक आणि त्यांचे अंकेक्षण साहाय्यक

59._______आर्थिक विवरण-पत्रावरील लेखापरीक्षकाला आपले मत मांडणे आवश्यक आहे.
(1) अंतर्गत पुरावा
(2) बाह्य पुरावा
(3) अंतर्गत आणि बाह्य पुरावा
(4) पुरेसा आणि योग्य पुरावा

60. पुढीलपैकी कोणत्या अंकेक्षणामुळे माहितीची गुणवत्ता थेट संस्थेच्या सामर्थ्याशी संबंधित आहे?
(1) अंतर्गत तपासणी
(2) अंतर्गत नियंत्रण
(3) अंतर्गत लेखापरीक्षण
(4) वरील सर्व.

MCQ QUIZ is below👇


MCQ on Auditing SET 2 in English

31. Management audit is known as __________.
(1) Financial audit
(2) Performance audit
(3) Expenditure audit
(4) Cash audit
 
32. The audit done by the employees in the business venture is called _______.
(1) Final audit
(2) Internal audit
(3) Company audit
(4) Statutory audit
 
33. Which of the following is not an audit?
(1) Statutory and private audits
(3) Final, interim, management audit
(2) Government and continuous audit
(4) Name audit
 
34. Effective internal inspection system reduces ______.
(1) Audit liability
(2) The work of the auditor
(3) Auditor's Responsibilities
(4) None of these.

35. _______ can be done to check the misuse of goods.
(1) Proper maintenance on stock
(2) Inspection of employees
(3) Punishment of employees
(4) None of these.
 
 36. Which of the following is not an authority of an auditor?
(1) Audit note book
(2) Audit worksheets
(3) Customer account books
(4) All of the above.
 
37. Accounting standards form ______.
(1) SEBI
(2) RBI
(3) AAS
(4) ITA
 
38 .______ Value Auditor submits report.
(1) Stakeholders
(2) Board of Directors
(3) Employees
(4) Depositors
 
39. To whom are bonus shares given?
(1) New members
(2) Existing shareholders
(3) Employees
(4) None of these.
 
40. Window dressing falls below _______.
(1) Waste inspection
(2) Internal valuation of property
(3) Excess valuation of property
(4) None of these.
 
41. Who conducts internal inspection?
 (1) Large shops
(2) Small shops
(3) Large and small shops
(4) None of these.
 
42. Final audit suggests ______.
(1) Finally check the accounts to uncover fraud
(2) Audit for submission of report at the end of the year
(3) Audit of banking companies
(4) Audit of accounts at the end of the year
 
43. _____ determines the honorarium of the internal auditor.
(1) Management
(2) Stakeholders
(3) Government
(4) Statutory body

44. The purpose of audit planning is ________.
(1) Paying due attention to all the important aspects of the audit
(2) Identify potential problems
(3) Coordinating work with other auditors and experts
(4) All of the above

45. Who audits the property?
(1) Customer
(2) Auditor
(3) Both the customer and the auditor
(4) Audit Committee.
 
46. ​​The word 'audit' comes from the Latin word
(1) Hearing
(2) Compliance
(3) Audit
(4) None of these.
 
47. The sole proprietorship concern is the audit of their financial balance sheets by an independent financial auditor___
(1) Legally required.
(2) Not legally required.
(3) Needed morally.
(4) Not morally necessary.
 
48. _______ Performance audits can be initiated by organizations.
(1) Government
(2) Staff and management
(3) Stakeholders
(4) External interested parties
 
49. Balance audit is also known as _________.
(1) Continuation of audit
(2) Annual audit
(3) Internal audit
(4) Financial audit
 
50. What strategies can be devised for audit?
(1) Action plan
(2) Audit plan
(3) Audit program
(4) All of the above.

51. The auditor should fix the _______ time of the audit report.
(1) Nature
(2) Real
(3) Nature and real
(4) Form

52 ._________ affects the audit plan.
(1) Accounting policies
(2) Audit policies
(3) Accounting and auditing policies
(4) Management strategies

53. The auditor should find out their _________ through various laws on it while preparing the audit plan.
(1) Limits
(2) Duties and responsibilities
(3) Rights
(4) Terms and responsibilities of appointment
 
54. Audit is an audit program, which does _____ for proper execution of audit.
(1) Rules
(2), policies
(3) Notice
(4) Verbs

55. The audit program provides information to the audit staff and reduces the _______ opportunity for that.
(1) Understanding
(2) Misunderstanding
(3) Ignore
(4) Liability

56. The audit program helps to resolve the work done among the audit staff; This is because ________ can be returned to the employees who have done the audit program.
(1) Compensation
(2) Liability
(3) Ignore
(4) Responsibility
 
57. ________ may be useful for reference to complete the audit.
(1) Audit program
(2) Audit worksheets
(3) Audit plan
(4) Audit notes
 
58. Who creates the audit program?
(1) Auditor
(2) Customer
(3) Audit Assistant
(4) Auditors and their auditing assistants

59 ._______ The auditor is required to give his opinion on the financial statements.
(1) Internal evidence
(2) External evidence
(3) Internal and external evidence
(4) Adequate and proper evidence

60. Which of the following audits makes the quality of information directly related to the strength of the organization?
(1) Internal inspection
(2) Internal control
(3) Internal audit
(4) All of the above.

Post a Comment

0 Comments