-> Free MCQ on Democracy-Election-Governance-SET 1

Free MCQ on Democracy-Election-Governance-SET 1

MCQ on Democracy-Election-Governance

MCQ QUIZ on Democracy-Election-Governance-SET 1

    We offering to you a MCQ QUIZ on Democracy-Election-Governance with different sets.

MCQ QUIZ | Democracy | Election | Governance | SET 1 consist 25 MCQ. These are following in Marathi and English also. You can use a translate button for converting in your language.
MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

1.यांनी लोकशाहीची “लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी, चालवलेले राज्य” अशी व्याख्या केली आहे.
A.अब्राहम लिंकन
B.लॉर्ड ब्रॉइस
C.प्रा. सिली
D.मॅक्स

2. लोकशाही म्हणजे_________संमतीवर चालणारे शासन होय.
A.सरकारच्या
B.नोकर वर्गाच्या
C.राष्ट्रपती
D.लोकांच्या

3. “लोकशाही हा असा शासन प्रकार आहे की ज्यात सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन होताना शांततामय व कायदेशीर मार्गाने होते ती व्यवस्था म्हणजे लोकशाही होय” अशी व्याख्या________ यांनी केली.
A.एम एन रॉय
B.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर
C.महात्मा गांधी
D.एच सी मुखर्जी

4. साम्यवादी देशात______लोकशाही वर भर दिला जातो.
A.सामाजिक
B.राजकीय
C.आर्थिक
D.सांस्कृतिक

5. ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’ चे खालीलपैकी योग्य दोन पर्याय सांगा.
A.अध्यक्षीय व संसदीय लोकशाही
B.राजेशाही व अध्यक्षीय
C.संसदीय व राजेशाही
D.नोकरशाही व राजेशाही

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

 

6. लोकांनी स्वतः मुक्त, समान व स्वतंत्र व्यक्ती या दृष्टीने स्वतःवर राज्य करणे असा________लोकशाहीचा अर्थ आहे.
A.लोकानुयायी
B.प्रत्यक्ष
C.अप्रत्यक्ष
D.यापैकी नाही

7. लोकशाही मधील अंतिम सार्वभौम सत्ता ही कोणाच्या हाती असते.
A.लोकांच्या
B.शासनाच्या
C.राष्ट्रपती
D.न्यायालय

8. मुक्त आणि सार्वत्रिक निवडणुका व सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार ही दोन वैशिष्ट्य_______व्यवस्थेची आहे.
A.हुकुमशाही
B.सरंजामशाही
C.लोकशाही
D.यांपैकी नाही

9. लोकशाही शासन व्यवस्था ही……….. तत्त्वावर आधारलेली आहे.
A.विकेंद्रीकरण
B.सहकार्य
C.नैतिकता
D.स्वैराचार

10. उदारमतवादी लोकशाहीत________च्या विकासावर भर दिला जातो.
A.समूह
B.व्यक्ति
C.कामगार
D.यापैकी नाही

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

 

11. इंग्लंडच्या राजाकडून नागरी हक्कांची सनद मॅग्ना कार्टा_______साली मिळाली.
A.1512
B.1789
C.1689
D.1215

12. फ्रेंच राज्यक्रांतीतून कोणती तत्वे जगाला मिळाली.
A.समता, नैतिकता, बंधुता
B.न्याय, स्वातंत्र्य, शिक्षण
C.स्वातंत्र्य, समता, बंधुता
D.धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, बंधुता

13. प्रत्यक्ष लोकशाहीचा मार्ग कोणत्या देशात स्वीकारला आहे.
A.इंग्लंड
B.फ्रान्स
C.स्वित्झर्लंड
D.रशिया

14.’लोकशाही शासन प्रणाली चा असा प्रकार आहे की ज्यात सर्व लोक किंवा त्यांच्यापैकी त्यांनीच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनच्या मार्फत शासकीय सत्तेचा वापर करतात’ अशी व्याख्या कोणी केली.
A.जॉन स्टुअर्ट मिल
B.इसाई बर्लिन
C.जेरेमी बेंथम
D.टी.एच.ग्रीन

15. लोकशाहीत वैज्ञानिक मार्गाने शासन बदलण्याचा अधिकार……… असतो.
A.लोकांना
B.नोकरशाहीला
C.पंतप्रधानाला
D.राष्ट्रपतीला

 

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

 

16. अमेरिका______घटक राज्यांचे मिळून एक संघराज्य बनले आहे.
A.50
B.13
C.11
D.31

17. उदारमतवादी लोकशाही_______मध्ये महत्त्व दिले जाते.
A.व्यक्तिस्वातंत्र्याला
B.शासनास स्वातंत्र्य
C.सामूहिक स्वातंत्र्य
D.यापैकी नाही .

18._________व्यवस्थेत व्यक्ती विकासासाठी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आग्रह असतो.
A.साम्यवादी शासन व्यवस्था
B.उदारमतवादी लोकशाही
C.हुकूमशाही
D.लष्करी शासन व्यवस्था

19. भारतामध्ये कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे.
A.संसदीय लोकशाही
B.अध्यक्षीय लोकशाही
C.प्रत्यक्ष लोकशाही
D.एकाधिकारशाही

20. संसदीय लोकशाहीत राष्ट्रप्रमुखाची निवड कशी होते.
A.अप्रत्यक्षरीत्या जनतेकडून
B.जनतेकडून
C.नोकर वर्गाकडून
D.वंशपरंपरेनुसार

 

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

 

21. संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीमध्ये________हा दोष आढळतो.
A.पारदर्शीपणा
B.न्यायप्राशासन
C.अकार्यक्षमता
D.जबाबदार प्रशासन

22. अमेरिकेत लोकशाही चा कोणता प्रकार आहे.
A.अध्यक्षीय लोकशाही
B.संसदीय लोकशाही
C.सहभागात्मक लोकशाही
D.यापैकी नाही

23. भारतीय लोकशाही कोणत्या देशाच्या लोकशाहीने जास्त प्रभावित केले आहे.
A.इंग्लंड
B.चीन
C.इराण-इराक
D.यापैकी नाही

24. लोकशाहीमध्ये अंतिम सत्ता_______च्या हाती असते.
A.जनतेच्या
B.मंत्र्यांच्या
C.प्रशासनाच्या
D.युवकांच्या

25. भारतीय राज्यघटनेत वयाची………. वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रौढांना मताधिकार दिला जातो.
A.20
B.28
C.18
D.19

 

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1
1. They define democracy as “a state run by the people, by the people, for the people.”
 1. Abraham Lincoln
 2. Lord Bryce
 3. Pvt. Silly
 4. Max

2. Democracy is a government that runs on _________ consent.

 1. Of the government
 2. Of the working class
 3. President
 4. Of the people

3. “Democracy is a form of government in which social and economic transformation takes place in a peaceful and legal manner,” he explained.

 1. M. N. Roy
 2. Dr. Babasaheb Ambedkar
 3. Mahatma Gandhi
 4. H. C. Mukherjee

4. In a communist country ______ the emphasis is on democracy.

 1. Social
 2. Political
 3. Financial
 4. Cultural

5. Name the following two suitable alternatives to ‘Representative Democracy’.

 1. Presidential and parliamentary democracy
 2. Monarchical and Presidential
 3. Parliamentary and monarchical
 4. Bureaucracy and monarchy

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

6. Democracy means that people rule themselves as free, equal and independent people.

 1. Populist
 2. Direct
 3. Indirect
 4. None of this

7. Who holds the ultimate sovereign power in a democracy?

 1. Of the people
 2. Of government
 3. President
 4. Court

8. Free and universal elections and universal adult suffrage are two features of the _______ system.

 1. Dictatorship
 2. Feudalism
 3. Democracy
 4. None of these

9. Democratic governance is based on the principle of ………..

 1. Decentralization
 2. Cooperation
 3. Ethics
 4. Arbitrariness

10. Liberal democracy emphasizes the development of ________.

 1. Group
 2. Person
 3. Workers
 4. None of this

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

11. The Magna Carta received the Charter of Civil Rights from the King of England in _______.

 1. 1512
 2. 1789
 3. 1689
 4. 1215

12. What principles did the world get from the French Revolution?

 1. Equality, morality, brotherhood
 2. Justice, freedom, education
 3. Freedom, equality, fraternity
 4. Secularism, freedom, brotherhood

13. In which country is the path of real democracy adopted?

 1. England
 2. France
 3. Switzerland
 4. Russia

14. ‘Democracy is a system of government in which all the people, or any of them, exercise their governmental power through their elected representatives,’ someone explained.

 1. John Stuart Mill
 2. Christian Berlin
 3. Jeremy Bentham
 4. TH.Green

15. In a democracy, the right to change the government in a scientific way is ………

 1. To the people
 2.  To the bureaucracy
 3.  To the Prime Minister
 4. To the President

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

16. The United States is a federation of ______ constituent states.

 1. 50
 2. 13
 3. 11
 4. 31

17. Liberal democracy is valued in _______.

 1. To individual freedom
 2. Freedom to govern
 3. Collective freedom
 4. None of this.

18 ._________ The system insists on individual freedom for individual development.

 1. Communist regime
 2. Liberal Democracy
 3. Dictatorship
 4. Military rule

19. What kind of democracy is there in India?

 1. Parliamentary democracy
 2. Presidential democracy
 3. Direct democracy
 4.  Monopoly

MCQ on Democracy-Election-Governance-Set 1

20. How is the head of state elected in a parliamentary democracy?

 1. Indirectly from the public
 2. From the public
 3. From the working class
 4. According to genealogy

21. The defect of ________ is found in parliamentary democratic system of government.

 1. Transparency
 2. Administration of justice
 3. Inefficiency
 4. Responsible administration

22. What kind of democracy is there in America?

 1. Presidential democracy
 2. Parliamentary democracy
 3. Participatory democracy
 4. None of this

23. Indian democracy is most influenced by which country’s democracy.

 1. England
 2. China
 3. Iran-Iraq
 4. None of this

24. In a democracy the ultimate power is _______.

 1. Of the masses
 2. Of ministers
 3. Of administration
 4. Of youth

25. The Constitution of India gives voting rights to all adults who have completed ………. years of age.

 1. 20
 2. 28
 3. 18
 4. 19

Thank You

Our another site for mcq

👉UGC NET SET MCQ

Post a Comment

0 Comments