-> Free Good MCQ QUIZ on Auditing SET 1

Free Good MCQ QUIZ on Auditing SET 1

MCQ QUIZ on Auditing Set 1

MCQ QUIZ on Auditing Set 1

 

बहुपर्यायी प्रश्नांच्या शेवटी MCQ QUIZ सोडवू शकता.
You can solve MCQ QUIZ auditing 1 quiz at the end of multiple choice questions. MCQ quiz on Auditing Set 2 Click here 
 

1. खालीलपैकी कोणते अंकेक्षण नाही?

(1) वैधानिक आणि खाजगी

(2) सरकार आणि सतत अंकेक्षण

(3) अंतरिम लेखापरीक्षण

(4) यांपैकी नाही.

 

2.____________या प्रकारचे अंकेक्षण साधारणपणे दोन वार्षिक अंकेक्षणदरम्यान केले जाते.

(1) अंतर्गत लेखापरीक्षण

(2) अंतरिम अंकेक्षण

(3) अंतिम अंकेक्षण

(4) सतत अंकेक्षण

 

3. प्रमाणन________ शी संबंधित आहे.

(1) रोख पावती

(2) रोख पैसे

(3) क्रेडिट व्यवहार

(4) वरील सर्व.

 

4. _________जेथे संपेल तेथे अंकेक्षण सुरू होते.

(1) विक्री

(2) यादी मूल्यांकन

(3) लेखन

(4) खरेदी

 

5. एखाद्या कंपनीच्या बाबतीत ज्याचे__________ टक्के भाग कमी भांडवल किंवा काही विशिष्ट संस्था आणि संस्था एकत्रितपणे ठेवले गेले असेल तर लेखापरीक्षकाची नेमणूक/पुनर्निवेश प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली जाते.

(1) 25 टक्के

(2) 30 टक्के

(3) 20 टक्के

(4) 15 टक्के

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is available below

6. पुढीलपैकी कोणती व्यक्ती कंपनी अंकेक्षण करण्यासाठी पात्र आहे?

(1) कंपनीचा कर्मचारी

(2) बॉडी कॉर्पोरेट

(3) कंपनीवर असलेली व्यक्ती ज्याला 1,000

(4) चार्टर्ड अकौंटंट

 

7.________अंकेक्षण केले जाणारे संस्थेचे कर्मचारी असतात.

(1) अंतर्गत

(2) बाह्य

(3) अनुपालन

(4) पर्याय 1 व 2 दोन्हीही

 

8.________ची एकत्र मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी काढली जाऊ शकते.

(1) भागधारक

(2) संचालक मंडळ

(3) केंद्र सरकार

(4) राज्य सरकार

 

9. जर भांडवली नुकसान झाले असेल तर अंकेक्षकाने________

(1) लाभांश देण्यास परवानगी देऊ नये.

(2) लाभांश देण्यास परवानगी देणे.

(3) नुकसान कमी झाल्यावर लाभांश देण्यास परवानगी देणे.

(4) यांपैकी नाही. .

 

10. समभागावरील लाभांशासाठी प्राप्त केलेली रक्कम लेखापरीक्षकाने दर्शविली पाहिजे.

(1) सदस्यता घेतलेले भांडवल

(2) भांडवल राखीव खाते

(3) लाभांश खाते

(4) देय भांडवल खाते

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is available below

 

11. कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 143_______हे दर्शविते.

(1) अंकेक्षकाचे अधिकार

(2) लेखापरीक्षक काढणे

(3) लेखापरीक्षकाची नेमणूक

(4) लेखापरीक्षकाचे मानधन

 

12. __________द्वारे अंतर्गत लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली जाते.

(1) व्यवस्थापन

(2) भागधारक

(3) सरकार

(4) वैधानिक संस्था

 

13. भांडवल लाभांश खाते असलेल्या बॅलन्सशीटमध्ये________ दाखविले जाते.  

(1) सशुल्क भांडवल

(2) सदस्यता घेतलेले भांडवल  

(3) राखीव व अधिवेष

(4) आरक्षित भांडवल

 

14.________यामुळे लेखापरीक्षकाद्वारे ग्राहकांच्या व्यवसायाच्या स्थितीबद्दल मत व्यक्त केले जाते.

(1) अंकेक्षण अहवाल

(2) अंकेक्षण प्रमाणपत्र

(3) लेखापरीक्षण कार्यक्रम

(4) अंकेक्षण नियोजन

 

15. लेखापरीक्षकाचे काम वेळेवर आणि दररोज कार्यक्रम व प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक सूचना व दिशानिर्देश आहेत; जेणेकरून अंकेक्षणाचा धोका कमी होईल.

(1) अंकेक्षण नियोजन

(2) अंकेक्षण अहवाल

(3) लेखापरीक्षण कार्यक्रम

(4) अंकेक्षण प्रमाणपत्र

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is available below

 

16. व्यवसायाच्या चिंतेची कारखाना किंवा कारखान्याची लेखाप्रणाली आयोजित करण्याची अंक पद्धत आहे, ज्याद्वारे विविध लिपिकांची कर्तव्ये अशा प्रकारे व्यवस्था केली जातात की एखाद्या व्यक्तीचे कार्य आपोआप दुसऱ्या व्यक्तीद्वारे तपासले जाईल.

(1) अंतर्गत नियंत्रण

(2) अंतर्गत तपासणी

(3) अंतर्गत लेखापरीक्षण

(4) वरील सर्व.

 

17. अंतर्गत तपासणी हा________भाग आहे.

(1) अंतर्गत लेखापरीक्षण

(2) अंतर्गत लेखा

(3) बाह्य अंकेक्षण

(4) अंतर्गत नियंत्रण

 

18._______ लेखापरीक्षकाचे नागरी उत्तरदायित्व यासाठी उत्तरदायित्व सूचित करते.

(1) रोखीचा गैरवापर

(2) वस्तूंचा गैरवापर

(3) फसवणूक

(4) गैरवर्तन

 

19. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एखाद्या लेखापरीक्षकाची नेमणूक केली गेली नसेल तर तो नेमण्याचा अधिकार________असतो.

(1) केंद्र सरकार

(2) संचालक मंडळ

(3) भागधारक

(4) कंपनी लॉ बोर्ड

 

20. कायद्यानुसार अनिवार्य केलेले अंकेक्षण______ होय.

(1) वैधानिक अंकेक्षण

(2) आंशिक अंकेक्षण

(3) पूर्ण अंकेक्षण

(4) सतत अंकेक्षण

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is available below

 

21. अंकेक्षण म्हणजे________

(1) व्यवसायातील व्यवहाराचे रेकॉर्डिंग

(2) अंतिम खाती तयार करणे.  

(3) पुस्तके, खाते किंवा प्रमाणनाची परीक्षा

(4) निर्णय घेणे.

 

22. जेव्हा लेखापुस्तकात व्यवहार पूर्णतः किंवा अंशतः नोंदविला गेला नसेल तेव्हा अशा चुकांना म्हणतात.

(1) कमिशनची चूक

(2) वगळण्याची चूक

(3) भरपाई चूक

(4) यांपैकी नाही.

 

23. अंकेक्षकाचे उत्तरदायित्व________ असू शकते.

(1) दिवाणी

(2) गुन्हेगारी

(3) दिवाणी व फौजदारी

(4) आर्थिक

 

24. पुढीलपैकी अंकेक्षकाची कर्तव्ये आहेत

(1) कंपनी कायद्याने लागू केलेली वैधानिक कर्तव्ये

(2) कायदेशीर किंवा कोर्टाच्या निर्णयाद्वारे लादलेली कर्तव्ये

(3) व्यावसायिक शिष्टाचारातून उद्भवणारी कर्तव्ये

(4) वरील सर्व.

 

25. कंपनीचे अंतर्गत लेखापरीक्षकात_______असणे आवश्यक आहे.

(1) खर्च लेखापाल

(2) चार्टर्ड अकौंटंट

(3) आय.सी.डब्ल्यू.ए.

(4) कोणतीही व्यावसायिक पात्रता आवश्यक नाही.

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is available below

 

26. कलम 139 मध्ये अशी तरतूद आहे की, एखाद्या सरकारी कंपनीच्या किंवा केंद्र सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित असलेल्या कोणत्याही अन्य कंपनीच्या बाबतीत किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अगोदर लेखापरीक्षक नियुक्त केला जाईल.

(1) नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक

(2) केंद्र सरकार

(3) राज्य सरकार

(4) यांपैकी नाही.

 

27. अंतर्गत अंकेक्षणाच्या उद्दिष्टांमध्ये_____ हे समाविष्ट आहे.  

(1) योग्य नियंत्रण

(3) मालमत्ता संरक्षण

(2) परिपूर्ण लेखाप्रणाली

(4) वरील सर्व.

 

28. अंतर्गत नियंत्रणामध्ये_______ हे समाविष्ट आहे.

(1) अंतर्गत लेखापरीक्षण

(2) अंतर्गत तपासणी

(3) अंतर्गत अंकेक्षण आणि अंतर्गत तपासणी दोन्हीही

(4) अंतर्गत तपासणी आणि बाह्य अंकेक्षण

 

29. ग्राहकांच्या नोंदीमध्ये केलेल्या व्यवहाराच्या सत्यतेचे समर्थन करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या पुराव्यांची तपासणी असते

(1) लेखा

(2) तपासणी

(3) अंतर्गत तपासणी

(4) यांपैकी नाही.

 

30. कंपनी कायदा, 2013 मधील कलम 140_________हे करार करते.

(1) लेखापरीक्षक काढणे

(2) लेखापरीक्षकाची नेमणूक

(3) लेखापरीक्षकाचा मोबदला

(4) यांपैकी नाही.

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 in English-Quiz is available below

1. Which of the following is not an audit?
(1) Statutory and private
(2) Government and continuous audit
(3) Interim audit
(4) None of these.

2 .____________ This type of audit is usually done between two annual audits.
(1) Internal audit
(2) Interim audit
(3) Final audit
(4) Continuous audit

3. Certification is related to ________.
(1) Cash receipt
(2) Cash
(3) Credit transactions
(4) All of the above.

4. The audit begins where _________ ends.
(1) Sale
(2) List evaluation
(3) Writing
(4) Purchase


5. In the case of a company whose __________ per cent stake is undervalued or held by certain entities and entities together, the auditor is appointed / reinstated at each annual general meeting.
(1) 25 percent
(2) 30 percent
(3) 20 percent
(4) 15 percent

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is below 
6. Which of the following persons is eligible for company audit?
(1) Employees of the company
(2) Body corporate
(3) A person in the company who owns 1,000
(4) Chartered Accountant

7 .________ are the employees of the audited organization.
(1) Under
(2) External
(3) Compliance
(4) Options 1 and 2 both

8 .________ can be withdrawn before the expiration date.
(1) Stakeholders
(2) Board of Directors
(3) Central Government
(4) State Government

9. If capital loss is incurred, the auditor may ________.
(1) Dividends should not be allowed.
(2) Allowing the payment of dividends.
(3) Allowing dividends to be paid on loss reduction.
(4) None of these.

10. The amount received for dividend on the shares should be shown by the auditor.
(1) Subscribed capital
(2) Capital reserve account
(3) Dividend account
(4) Payable capital account

 

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is below 
11. Section 143 of the Companies Act, 2013 indicates _______.
(1) The rights of the auditor
(2) Removal of the auditor
(3) Appointment of Auditor
(4) Auditor’s honorarium

12. An internal auditor is appointed by __________.
(1) Management
(2) Stakeholders
(3) Government
(4) Statutory body

13. ________ is shown in the balance sheet with capital dividend account.
(1) Paid capital
(2) Subscribed capital
(3) Reserves and concessions
(4) Reserved capital

14 .________ This allows the auditor to express an opinion about the client’s business status.
(1) Audit report
(2) Certificate of Audit
(3) Audit program
(4) Audit planning

15. The auditor’s work contains specific guidelines and guidelines for timely and daily scheduling and effective completion; So as to reduce the risk of auditing.
(1) Audit planning
(2) Audit report
(3) Audit program
(4) Certificate of Audit

 

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is below 

16. The business concern is the number method of organizing the factory or factory accounting system, by which the duties of the various clerks are arranged in such a way that the work of one person will be automatically checked by another person.
(1) Internal control
(2) Internal inspection
(3) Internal audit
(4) All of the above.

17. Internal inspection is part of ________.
(1) Internal audit
(2) Internal Accounts
(3) External audit
(4) Internal control

18 ._______ Indicates the auditor’s civic responsibility.
(1) Misuse of cash
(2) Misuse of goods
(3) Fraud
(4) Abuse

19. If an auditor has not been appointed at the Annual General Meeting, the right to appoint him is ________.
(1) Central Government
(2) Board of Directors
(3) Stakeholders
(4) Company Law Board

20. Audits made mandatory by law are ______.
(1) Statutory audit
(2) Partial audit
(3) Complete audit
(4) Continuous audit

 

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is below 
21. Audit means ________.
(1) Recording of business transactions
(2) Creation of final accounts.
(3) Examination of books, accounts or certification
(4) Decision making.

22. Such errors are when the transaction is not fully or partially recorded in the ledger.
(1) Error of commission
(2) Exclusion error
(3) Compensation error
(4) None of these.

23. The auditor’s liability may be ________.
(1) Civil
(2) Crime
(3) Civil and criminal
(4) Economic

24. The following are the duties of an auditor
(1) Statutory duties imposed by the Companies Act
(2) Duties imposed by legal or court decision
(3) Duties arising out of professional etiquette
(4) All of the above.

25. The internal auditor of the company must have _______.
(1) Expenditure Accountant
(2) Chartered Accountant
(3) I.C.W.A.
(4) No professional qualification is required.

 

 
 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is below 

26. Section 139 provides that an auditor shall be appointed in the case of any government company or any other company owned or controlled by the Central Government or before any State Government.
(1) Comptroller and Auditor General
(2) Central Government
(3) State Government
(4) None of these.

27. Internal audit objectives include _____.
(1) Proper control
(3) Property protection
(2) Perfect accounting system
(4) All of the above.

28. Internal control includes _______.
(1) Internal audit
(2) Internal inspection
(3) Both internal audit and internal audit
(4) Internal inspection and external audit

29. All available documents are examined to support the veracity of the transaction made in the customer’s record.
(1) Accounts
(2) Investigation
(3) Internal inspection
(4) Non Of these

30. Section 140 _________ of the Companies Act, 2013 makes the agreement.
(1) Removal of the auditor
(2) Appointment of Auditor
(3) Auditor’s remuneration
(4) None of these.

 

 MCQ Quiz on Auditing SET 1 is below 

Post a Comment

0 Comments