MCQ QUIZ | Topic 4 | शासन आणि सहकारी चळवळ

 MCQ QUIZ | Topic 4 | 

शासन आणि सहकारी चळवळ | Government & Cooperative Movement

MCQ QUIZ | Topic 4 | शासन आणि सहकारी चळवळ

    MCQ Quiz is below 👇

 

शासन आणि सहकारी चळवळ

 MCQ 1 To 5 👇
1. भारतामध्ये सहकारी चळवळीचा आरंभ
1.1904 
2.1905
3.1906
4.1907

2. महाराष्ट्र राज्य सहकारी विकास महामंडळाची स्थापना
1.2001
2.2000 
3.2002
4.2003

3. सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 या कायद्यामध्ये एकूण किती कलमे आहेत
1.167 कलमे 
2.168 कलम
3.169 कलम
4.170 कलमे

4. राज्य सहकारी संघ हा सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण विषयक कार्याची जबाबदारी पार पाडणारी राज्य पातळीवरील कोणत्या प्रकारची संस्था आहे.
1.सर्वोच्च सहकारी संस्था
2.मध्यम सहकारी संस्था
3.कनिष्ठ सहकारी संस्था
4.यापैकी नाही

5. महाराष्ट्राच्या सहकार निबंधकाचे मुख्य कार्यालय कोठे आहे
1.मुंबई
2.नागपूर
3.दिल्ली
4.पुणे
 
MCQ 6 To 10 👇

6. निबंधकाची पात्रता
1.आय. पी. एस.
2.आय. ए. एस.
3.बी.कॉम.
4.एम. कॉम.

7. कोणत्या सालापासून निबंधकांना आयुक्त हा दर्जा देण्यात आला आहे
1.1968 
2.1969
3.1970
4.1971

8. महाराष्ट्रामध्ये स्वतंत्र साखर आयुक्तलयाचे मुख्य कार्यालय कोठे आहे.
1.मुंबई
2.नागपूर
3.दिल्ली
4.पुणे

9. साखर आयुक्त हे कोणत्या दर्जाचे अधिकारी असतात.
1.आय. पी. एस.
2.आय. ए. एस.
3.बी.कॉम.
4.एम. कॉम.

10. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्य
1.कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांवर देखरेख
2.कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नियंत्रण
3.अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे
4.वरीलपैकी सर्व

MCQ 11 To 15 👇

11. राज्यामध्ये पत्र विस्ताराचे कार्य कार्यक्षम पणे करता यावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने कोणती वित्तसहाय्य योजना राबवली
1.एक स्तरीय योजना
2.द्विस्तरीय वित्तसहाय्य योजना
3.त्रिस्तरीय वित्तसहाय्य योजना
4.चार स्तरीय वित्तसहाय्य योजना

12. राष्ट्रीय विकास मंडळ या समित्यांची स्थापना कोणी केली
1.महाराष्ट्र राज्य सरकार
2.राज्य सरकार
3.केंद्र सरकार 
4.यापैकी नाही

13. कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात सहकारी संस्थांना विशेष स्थान देण्यात आले.
1.पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत
2.दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत
3.तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत 
4.चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत.

14. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी किती कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती
1.60
2.70
3.80 
4.90

15. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या संस्थेची स्थापना कोणी केली
1.दिल्ली सरकार
2.केंद्र सरकार 
3.राज्य सरकार
4.यापैकी नाही

MCQ 16 To 20 👇

16. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्यासाठी कोणत्या सहकारी संघटनेची स्थापना केली
1.राज्य सहकारी संघटना
2.महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघटना
3.आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटना
4.राष्ट्रीय सहकारी संघटना

17. भारतातील सहकारी संस्थांची शिखर संघटना
1.राज्य सहकारी संघटना
2.महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघटना
3.आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटना
4.राष्ट्रीय सहकारी संघटना

18. वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था कोणत्या पातळीवरील शिक्षण देते.
1.कनिष्ठ पातळी
2.मध्यम पातळी
3.वरिष्ठ पातळी 
4.यापैकी नाही

19. वैयक्तिक लाभ ही प्रमुख प्रेरणा कोणत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये असते.
1.सहकार
2.भांडवलशाही
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही

20. सेवा ही प्रेरणा कोणत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये असते.
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही

MCQ 21 To 25 👇

21. कोणत्या अर्थव्यवस्थेत लोकांची पिळवणूक होते
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही

22. कोणत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धा, परस्परविरोध इत्यादी गोष्टी गृहीत असतात.
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही

23. कोणत्या अर्थव्यवस्थेत संपत्तीचे केंद्रीकरण होते
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही

24. कोणत्या अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता असल्याने तेजी-मंदी चे दुष्परिणाम सोसावे लागतात
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही.

25. कोणते अर्थव्यवस्थेत नफा हे अंतिम उद्दिष्ट असते
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही

MCQ 26 To 30 👇

26. लेनिन यांच्या मते सहकारी चळवळीचा प्रसार म्हणजेच
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवाद
4.यापैकी नाही

27. इलियट यांच्यामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील दोष दूर करण्याचा राजकीय उपाय म्हणजे-
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवाद
4.यापैकी नाही

28. इलियट यांच्या मते भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील दोष दूर करण्याचा अराजकीय उपाय म्हणजे-
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवाद
4.यापैकी नाही

29. कोणत्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक कल्याण हे उद्दिष्ट असते
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवादी अर्थव्यवस्था
4.यापैकी नाही.

30. कोणत्या अर्थव्यवस्था मधे फक्त सभासदांचे कल्याण हे उद्दिष्ट असते.
1.सहकार अर्थव्यवस्था
2.भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
3.साम्यवाद
4.यापैकी नाही

MCQ On Governance and the co-operative movement

 MCQ 1 To 5
1. Beginning of the co-operative movement in India
1.1904
2.1905
3.1906
4.1907

2. Establishment of Maharashtra State Cooperative Development Corporation
1.2001
2.2000
3.2002
4.2003

3. Co-operative Societies Act 1960 The total number of clauses in the Act
1.167 clauses
Section 2.168
Section 3.169
4,170 clauses

4. State Co-operative Union is a state level organization which is responsible for co-operative education and training.
1. Supreme Cooperative Society
2. Medium Cooperative Society
3. Junior Cooperative Society
4. None of these

5. Where is the head office of the Registrar of Co-operatives of Maharashtra?
1.Mumbai
2.Nagpur
3.Delhi
4. Pune
 
MCQ 6 To 10

6. Eligibility of Registrar
1.I. P. S.
2.I. A. S.
3. B.Com.
4.M. Com.

7. From which year the Registrar has been given the status of Commissioner
1.1968
2.1969
3.1970
4.1971

8. Where is the head office of Independent Sugar Commissionerate in Maharashtra?
1.Mumbai
2.Nagpur
3.Delhi
4. Pune

9. What is the rank of Sugar Commissioner?
1.I. P. S.
2.I. A. S.
3. B.Com.
4.M. Com.

10. Functions of Maharashtra State Agricultural Marketing Board
1. Supervision of Agricultural Produce Market Committee
2. Control of Agricultural Produce Market Committee
3. Approving the budget
4. All of the above

MCQ 11 To 15

11. What financial assistance scheme has been implemented by the Government of Maharashtra to enable efficient distribution of letters in the State?
1. One level plan
2. Two tier financial assistance scheme
3. Three tier financial assistance scheme
4. Four level financial assistance scheme

12. Who set up these committees of National Development Board?
1. Government of Maharashtra State
2. State Government
3. Central Government
4. None of these

13. In which five year plan co-operatives were given special place in different sectors of Indian economy.
1. In the first five year plan
2. In the second five year plan
3. In the Third Five Year Plan
4. In the Fourth Five Year Plan.

14. How many crores of rupees were allocated for the development of co-operative sector in the Third Five Year Plan?
1.60
2.70
3.80
4.90

15. Who founded the National Co-operative Development Corporation?
1. Government of Delhi
2. Central Government
3. State Government
4. None of these

MCQ 16 To 20

16. Which co-operative society was set up by the Central Government to work at the national level?
1. State Co-operative Societies
2. Maharashtra State Cooperative Society
3. International Cooperative Union
4. National Cooperative Union

17. Summit of Co-operative Societies in India
1. State Co-operative Societies
2. Maharashtra State Cooperative Society
3. International Cooperative Union
4. National Cooperative Union

18. What level of education does Vaikunthabhai Mehta National Co-operative Management Institute provide?
1. Junior level
2. Medium level
3. Senior level
4. None of these

19. Personal gain is the main motivation in which economy.
1. Cooperation
2. Capitalism
3. The communist economy
4. None of these

20. Service is the motivation in which economy.
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. The communist economy
4. None of these

MCQ 21 To 25

21. In which economy people are exploited
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. The communist economy
4. None of these

22. In which economy things like competition, contradiction etc. are assumed.
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. The communist economy
4. None of these

23. In which economy is wealth centralized?
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. The communist economy
4. None of these

24. Uncertainty in which economy suffers the effects of a recession
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. The communist economy
4. None of these.

25. In which economy profit is the ultimate goal
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. The communist economy
4. None of these

MCQ 26 To 30

26. According to Lenin, the spread of the co-operative movement is
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. Communism
4. None of these

27. According to Elliott, the political solution to the flaws in the capitalist economy is-
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. Communism
4. None of these

28. According to Elliott, the anarchic solution to the flaws in the capitalist economy is-
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. Communism
4. None of these

29. In which economy is the public welfare objective
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. The communist economy
4. None of these.

30. In which economy only the welfare of the members is the objective.
1. Cooperative economy
2. Capitalist economy
3. Communism
4. None of these

More Quizzes on Co-operation-I👇Post a Comment

0 Comments