-> Free MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती

Free MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती

MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती

MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती

 
    Hello students !

    This MCQ quiz is based on various MCQ on MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती in Marathi language.     

This quiz consist 20 MCQ. I hope, It provides you to a knowledge regarding MCQ Quiz on Key Managerial Personnel (KMP) and their some important terms.     

It also helps to preparation on online MCQ based exam like competitive exams and others university or college exams. Your can play this MCQ Quiz with entering your detail. MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती
 
1.पूर्ण भागधारक हे कंपनीचे खरे ____असतात.
(अ) संचालक
(ब)चिटणीस
(क) मालक 
(ड) भागीदार
 
2.कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार एका व्यवस्था-संचालकाला जास्तीत जास्त___ कंपन्यांचा व्यवस्था-संचालक म्हणून काम करता येते.
(अ) 3
(ब) 2
(क) 4
(ड) यापैकी नाही.
 
3.आजारी उद्योग कंपनी कायदा___ साली संमत करण्यात आला.
(अ) 1985 
(ब) 1980
(क) 1981
(ड) 1984
 
4.व्यवस्था-संचालकाला कंपनीतील व्यवस्थापकीय मोबदला महिन्याला___रुपये इतका दिला जातो.
(अ) 3.5 लाख
(ब) 2.5 लाख 
(क) 1.5 लाख
(ड) 2 लाख
 
5. पूर्ण वेळ संचालक म्हणजे असा संचालक की, जो कंपनीच्या सेवेत___नेमलेला असतो.
(अ) पूर्ण वेळ
(ब) अर्ध वेळ
(क) काही वेळ
(ड) यांपैकी नाही.
MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती
 

6. पूर्ण वेळ संचालकाला मिळणारा मोबदला कंपनीच्या निव्वळ नफ्याच्या___टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.
(अ) 10
(ब) 5
(क) 15
(ड) 20

 
7.व्यवस्थापक कंपनीच्या सर्व अथवा ___कार्यास जबाबदार असतो.
(अ) मुख्यतः बहुतांशी 
(ब) अंशतः
(क) काही महत्त्वाच्या
(ड) यांपैकी नाही.
 
8. कंपनी चिटणीस म्हणजे ज्याची व्याख्या कंपनी सेक्रेटरी ____कलम 2 (1) मध्ये वर्णन केलेली व्यक्ती होय.
(अ) 1975
(ब) 1990
(क) 1980 
(ड) 1985
 
9.कंपनी चिटणिसाची भूमिका वैधानिक समन्वय अधिकारी आणि तिसरी____अधिकारी आहे.
अ) खाजगी
ब) सहकारी
क) प्रशासकीय
(ड) यांपैकी नाही.
 
10. कंपनीची सामाजिक जबाबदारी ही कॉर्पोरेट . . . एक प्रकार असतो.
(अ) स्व-नियमनचा 
(ब) फक्त नियमन
(क) बाह्य नियमन
(ड) यांपैकी नाही.
MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती
 
11. CSR चा Full Form सांगा.
(अ) Corporate Social Responsibility
(ब) Co-operation Sell Resources
(क) Commerce Society of Representative
(ड) यांपैकी नाही.
 
12. कंपनी सामाजिक जबाबदारीअंतर्गत समाविष्ट होऊ शकणारी___ कार्ये आहेत.
(अ) शिक्षणविस्तार कामे
(ब) स्त्री-पुरुष समानता आणि हक्क यांविषयी जागृती करणे.
(क) सामाजिक व्यवसाय प्रकल्प
(ड) वरील सर्व.
 
13. कंपनी नियमावलीत व्यवस्था संचालकाच्या नियुक्तीची तरतूद असल्यास व्यवस्था संचालकांच्या नियुक्तीसाठी सभासदांच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते.
1.चूक
2.बरोबर
 
14. भागधारकांच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव पास करून व्यवस्था संचालकांची नेमणूक करणे योग्य नाही
1. बरोबर 
2.चूक
 

15. पूर्णवेळ संचालकांचा नेमणुकी बाबतच्या अटी व तरतुदी योग्य असतील तरच केंद्र सरकारकडून त्याच्या नियुक्तीला परवानगी मिळते
1. बरोबर
2.चूक

MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती

16.व्यवस्थापकाचे कार्य अत्यंत व्यापक असते
1. बरोबर 
2.चूक

17.संचालक मंडळाच्या सभा समितीच्या सभा सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची व्यवस्था करणे आणि संबंधित सभेला हजर राहणे तसेच सभा संपल्यानंतर त्यांची इतिवृत्ते ठेवणे हि चिटणीसाची कामे नाहीत.
1. बरोबर
2.चूक

18.कंपनी चिटणीसाची भूमिका ही वैधानिक अधिकाऱ्याची असते
1. बरोबर 
2.चूक

19.मागील तीन वर्षाच्या सरासरी निव्वळ नफा यापैकी दोन टक्के रक्कम कॉर्पोरेट कंपनी सामाजिक जबाबदारी कार्यक्रमांवर खर्च झाली पाहिजे ती प्रत्येक वर्षी खर्च झाली पाहिजे.
1. बरोबर 
2.चूक

20. कंपनी सामाजिक जबाबदारी ही कंपनी कायद्याच्या कोणत्या कलमानुसार स्पष्ट केलेली आहे
1.कलम 135 
2.कलम 136
3.कलम 137
4.कलम 138

MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती
 

1.Full shareholders are the true ____ of the company.
(a) Director
(b) Notes
(c) Owner
(d) Partners


2.According to the provisions of the Companies Act, a Managing Director can act as the Managing Director of a maximum of ___ companies.
(A) 3
(B) 2
(C) 4
(d) None of these.


3. The Sick Industries Companies Act was passed in the year ___.
(a) 1985
(b) 1980
(c) 1981
(d) 1984


4. The Management-Director is paid a managerial remuneration of Rs.___ per month in the company.
(a) 3.5 lakhs
(b) 2.5 lakhs
(c) 1.5 lakhs
(d) 2 lakhs


5. Whole time director means a director who is employed in the service of the company.
(a) Full time
(b) Half time
(c) some time
(d) None of these.
MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP Key Managerial Personnel

 

6. Remuneration to a whole time director should not exceed ___ percent of the net profit of the company.
(a) 10
(B) 5
(C) 15
(d) 20

 

7. The manager is responsible for all or ___ activities of the company.
(a) Mainly mostly
(b) Partially
(c) Some important ones
(d) None of these.

MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP Key Managerial Personnel
8. Company secretary means a person described in section 2 (1) as company secretary.
(a) 1975
(b) 1990
(c) 1980
(d) 1985


9.The role of the Company Secretary is the Statutory Coordinating Officer and the third ____ officer.
A) Private
b) Colleagues
C) Administrative
(d) None of these.


10. Corporate social responsibility of the company. . . There is a type.
(a) Self-Regulation
(b) Regulation only
(c) External regulation
(d) None of these.
MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP Key Managerial Personnel


11. Tell the Full Form of CSR.
(A) Corporate Social Responsibility
(b) Co-operation Sell Resources
(c) Commerce Society of Representatives
(d) None of these.


12. Functions that can be covered under corporate social responsibility are ___.
(a) Educational Extension Works
(b) To create awareness about gender equality and rights.
(c) Social Business Projects
(d) All of the above.

MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP Key Managerial Personnel
13. No approval of members is required for the appointment of arrangement director if the company rules provide for the appointment of arrangement director.
1. Error
2. Correct


14. It is not proper to appoint the arrangement director by passing a resolution in the general meeting of the shareholders
1. Right
2. Error

15. The appointment of a whole-time director is allowed by the Central Government only if the terms and conditions of appointment are correct.
1. Right
2. Error

MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP Key Managerial Personnel

16. The work of a manager is very broad
1. Right
2. Error

17.Meetings of the Board of Directors Meetings Committee Arranging for convening of general meetings and attendance at the relevant meeting as well as keeping the minutes after the meeting are not functions of the secretary.
1. Right
2. Error

18. The role of company secretary is that of a statutory officer
1. Right
2. Error

19. Two percent of the average net profit of the last three years should be spent on corporate social responsibility programs every year.
1. Right
2. Error

20. Corporate social responsibility is defined under which section of the Companies Act
1. Section 135
2. Section 136
3. Section 137
4. Section 138

Thanking You !
Solve the quiz below
 
 

 

Read More other Topics

1.MCQ Quiz on GOVERNANCE & WINDING-UP OF A COMPANY/ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन

2. MCQ Quiz on Company Meetings/ कंपनीच्या सभा

3. MCQ Quiz on Management of Company/ कंपनीचे व्यवस्थापन

Post a Comment

0 Comments