-> MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन

    Hello students ! 

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs is below 

    This MCQ quiz is based on various MCQ on EGOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY/ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन in various language with translate button. 

    This quiz consist 20 MCQ. 

    I hope, It provides you to a knowledge regarding GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY/ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन and their some important terms. 

    It also helps to preparation on online MCQ based exam like competitive exams and others university or college exams. 

    Your can read this MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

    You can translate a quiz into your understandable language with the help of Translate button which shown at the right side of post.

1 ई-गव्हर्नन्स या शब्दाला दुसरे नाव
1.इलेक्ट्रॉनिक्स गव्हर्नन्स*
2.इलेमेंट गव्हर्नन्स
3.इको-फ्रेंडली गव्हर्नन्स
4.यापैकी नाही

2. ई-गव्हर्नन्स की संकल्पना कोणत्या साली प्रथम युरोप या देशामध्ये युरोप कौन्सिलने मांडली.
1.सन 2000 *
2.सन 2001
3.सन 2002
4.सन 2003

3. माहिती तंत्रज्ञान कायदा कोणत्या साले करण्यात आला.
1.सन 2000 *
2.सन 2001
3.सन 2002
4.सन 2003

4. ई-गव्हर्नन्स मध्ये एकूण किती घटकांचा पैलूंचा समावेश होतो
1.दोन
2.तीन
3.चार *
4.पाच

5. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे इंटरनेट आणि माहिती व दळणवळण क्षेत्रातील साधने म्हणजे
1.ई-सेना
2.ई-गवर्णन्स *
3.ई-साहित्य
4.ई-प्रशासन

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

6. G2G म्हणजे
1.शासन ते नागरिक
2.नागरिक ते शासन
3.शासन ते शासन *
4.शासन ते व्यवसाय

7. जी टू सी म्हणजे
1.नागरिक ते नागरिक
2.नागरिक ते शासन
3.शासन के शासन
4.शासन ते नागरीक*

8. सी टू जी म्हणजे
1.शासन ते नागरिक
2.नागरिक ते शासन *
3.शासन ते शासन
4.शासन ते व्यवसाय

9. जी टू बी म्हणजे
1.नागरिक ते शासन
2.शासन ते नागरिक
3.शासन ते शासन
4.शासन ते व्यवसाय*

10. कंपनी कायदा 1956 या कायद्याची दुरुस्ती कोणत्या साली करण्यात आली.
1.2006
2.2007
3.2008
4.2009

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

11. खालीलपैकी कोणता घटक ई-फायलिंग प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत नाही.
1.उपयोग करणाऱ्यांची नोंदणी
2.ई फॉर्म डाऊनलोड करणे
3.ई फॉर्म भरून पूर्ण करणे
4.ई फॉर्म तक्रारींचे निवारण करणे

12. MCA-21 या पोर्टल ची स्थापना केव्हा झाली
1.18 फेब्रुवारी 2006 *
2.19 फेब्रुवारी 2006
3.17 सप्टेंबर 2006
4.20 मार्च 2006

13. कधीपासून ई-फायलिंग कायद्याने बंधनकारक केले आहे.
1.15 सप्टेंबर 2006 *
2.16 सप्टेंबर 2006
3.17 सप्टेंबर 2006
4.18 सप्टेंबर 2006

14. 15 सप्टेंबर 2006 रोजी फायरिंग कायद्याने बंधनकारक केले आहे
1.बरोबर*
2.चूक

15. 20 मार्च 2006 रोजी mca21 या पोर्टल ची स्थापना झाली
1.बरोबर
2.चूक*

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

16. ई-गव्हर्नन्स या शब्दाला इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नर असे म्हणले जाते
1.चूक *
2.बरोबर

17. ई-गव्हर्नन्स संकल्पना प्रथम जपान या देशाने मांडली
1.चूक *
2.बरोबर

18. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 साली करण्यात आला
1.चूक
2.बरोबर*

19. ई सेवा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील साधने होय.
1.चूक *
2.बरोबर

20. शासन व्यवसाय म्हणजे g2b होय
1.बरोबर *
2.चूक

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

21. ई-गव्‍हर्नन्‍स मध्ये एकूण पाच घटकांचा समावेश होतो.
1.बरोबर
2.चूक*

22. शासन ते ग्राहक म्हणजे g2b होय.
1.बरोबर
2.चूक*

23. ऐक समाप्ती करण व समाप्ती करण्याचे अधिकार हे कोणत्या कलमाद्वारे स्पष्ट केलेले आहे
1.कलम 314 *
2.कलम 315
3. कलम 306
4. कलम 317

24. कंपनीच्या स मापनाची मागणी करण्याचा अधिकार कोणत्या कलमाद्वारे स्पष्ट केलेला आहे.
1.कलम 271
2.कलम 272 *
3.कलम 273
4.कलम 274

25.NIC म्हणजे
1.राष्ट्रीय माहिती केंद्र*
2.दक्षिण माहिती केंद्र
3.राष्ट्रीय बचत केंद्र
4.यापैकी नाही.

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

In English Translation

1 Another name for the term e-Governance
1. Electronics Governance*
2.Element Governance
3.Eco-friendly governance
4.None of these

2. In which year the concept of e-governance was first proposed by the Council of Europe in the country of Europe.
1. Year 2000 *
2. Year 2001
3. Year 2002
4. Year 2003

3. In which year the Information Technology Act was enacted.
1. Year 2000 *
2. Year 2001
3. Year 2002
4. Year 2003

4. Totally how many components aspects are involved in e-Governance?
1. Two
2. Three
3. Four *
4. Five

5. Electronics media means internet and tools in the field of information and communication
1. E-Army
2.E-Governance *
3. E-Literature
4. E-Governance

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

6. G2G ie
1.Government to citizen
2. Citizen to Govt
3. Government to Government *
4.Government to business

7. G to C ie
1.Citizen to Citizen
2. Citizen to Govt
3. Governance of governance
4.Government to Citizen*

8. C to G ie
1.Government to citizen
2.Citizen to Government *
3. Government to Government
4.Government to business

9. G to B means
1. Citizen to Govt
2.Government to citizens
3. Government to Government
4. Government to Business*

10. Companies Act 1956 was amended in which year.
1.2006
2.2007
3.2008
4.2009

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

11. Which of the following is not involved in the e-filing process.
1. Registration of Users
2. Downloading the e-form
3. Completion of e-form filling
4. Redressal of E Form Grievances

12. When was the portal MCA-21 established
1.18 February 2006 *
2.19 February 2006
3.17 September 2006
4.20 March 2006

13. Since when e-filing is made mandatory by law.
1.15 September 2006 *
2.16 September 2006
3.17 September 2006
4.18 September 2006

14. On September 15, 2006, the Firing Act made it mandatory
1.Correct*
2. Error

15. The portal mca21 was established on 20 March 2006
1. Correct
2.Error*

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

16. The term e-Governance is referred to as Electronic Governor
1. Error *
2. Correct

17. The concept of e-governance was first introduced by the country of Japan
1. Error *
2. Correct

18. The Information Technology Act was enacted in the year 2000
1. Error
2.Correct*

19. E Services means electronic media and tools in the field of information and technology.
1. Error *
2. Correct

20. Government business is g2b
1. Correct *
2. Error

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

21. E-Governance consists of five elements in total.
1. Correct
2.Error*

22. Government to consumer is g2b.
1. Correct
2.Error*

23. Right of termination and right of termination is defined by which clause
1. Section 314 *
2. Section 315
3. Section 306
4. Section 317

24. Right of company to call for valuation is defined by which section.
1. Section 271
2. Section 272 *
3. Section 273
4. Section 274

25.NIC means
1. National Information Center*
2. South Information Centre
3.National Savings Centre
4.None of these.

MCQ Quiz on GOVERNANCE WINDING-UP OF A COMPANY ई-गव्हर्नन्स आणि कंपनीचे समापन/विसर्जन Free 20 MCQs

Read More

1.MCQ Quiz on Key Managerial Personnel KMP प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्ती Free Quiz for 2022 Exam

Post a Comment

0 Comments