-> MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन
  MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन is below 👇

    The MCQ Quiz on Co-operative Management is based on various MCQ on Co-operative Management in various language with translate button. 

    This quiz consist 25 MCQ. 

     I hope, MCQ Quiz platform provides to you a knowledge regarding Co-operative Management and their some important terms with the helps following quiz.  

    It also helps to preparation on online MCQ based exam like competitive exams and others university or college exams, NET exam , SLET exam and other entrance exams. 

    You can translate a quiz into your understandable language with the help of Translate button which shown at the right side of post.

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन covers a following questions/topics regarding Co-operative Management terms.

 • Business approach
 • Democratic system
 • Social process
 • Organization
 • Training
 • Guidance
 • Work
 • Rights to directors
 • Management Committee
 • Implementation of cooperative principles
 • Year of co-operation
 • Professional Management Cooperative
 • Verification of accounts of the co-operative society

Answers are shown in Red Bold Format

1. पुढील  मुद्दे कोणत्या संकल्पनेशी निगडित आहेत व्यवसायिक दृष्टिकोण, लोकशाही पद्धत, सामाजिक प्रक्रिया
1.सहकारी व्यवस्थापनाचे स्वरूप*
2.सहकारी व्यवस्थापनाचे तोटे
3.सहकारी व्यवस्थापनाच्या मर्यादा
4.यापैकी नाही

2. संघटन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन हे मुद्दे कोणत्या संकल्पनेशी निगडित आहेत
1.सहकारी व्यवस्थापनाचे स्वरूप
2.कार्य*
3.तोटे
4.मर्यादा

3. आधिमंडळ म्हणजे
1.सदस्य मंडळ*
2.कामगार मंडळ
3.मालक मंडळ
4.यापैकी नाही

4. खालीलपैकी कोणते मंडळ हे वरिष्ठ स्थानी असते
1.सदस्य मंडळ*
2.कामगार मंडळ
3.मालक मंडळ
4.यापैकी नाही

5.खालीलपैकी कोणते मंडळ हे वरिष्ठ स्थानी असते
1.सदस्य मंडळ
2.अधिमंडळ मंडळ
3.दोन्ही*
4.यापैकी नाही

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

6. योग्य व तज्ञ व्यक्तींची संचालक मंडळामध्ये संचालक म्हणून नेमणूक करणे हे कार्य कोणत्या मंडळाचे आहे.
1.अधिमंडळ *
2.कामगार मंडळ
3.दोन्ही
4.यापैकी नाही

7. संस्थेचे ध्येय धोरणानुसार नियमांमध्ये बदल करणे हे कार्य कोणत्या मंडळाचे आहे.
1.अधिमंडळ *
2.कामगार मंडळ
3.दोन्ही
4.यापैकी नाही

8. संचालकांना अधिकार प्रदान करणे हे कार्य कोणत्या मंडळाचे आहे.
1.संचालक मंडळ *
2.कामगार मंडळ
3.दोन्ही
4.यापैकी नाही

9. व्यवस्थापकीय समिती लाच दुसरे नाव
1.अधिमंडळ
2.संचालक मंडळ *
3.सदस्य मंडळ
4.कामगार मंडळ

10. संचालक मंडळाला दुसरे नाव
1.व्यवस्थापकीय समिती*
2.आधी मंडळ
3.कामगार मंडळ
4.यापैकी नाही

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

11. ध्येय धोरणे आखणे हे कार्य कोणत्या मंडळाचे आहे.
1.व्यवस्थापकीय समिती
2.संचालक मंडळ
3.दोन्ही *
4.यापैकी नाही.

12. नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याचे कार्य कोणत्या मंडळाचे असते.
1.व्यवस्थापकीय समिती
2.संचालक मंडळ
3.दोन्ही *
4.यापैकी नाही.

13. सहकारी तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य कोणत्या मंडळाचे आहे.
1.व्यवस्थापकीय समिती
2.संचालक मंडळ
3.दोन्ही *
4.यापैकी नाही.

14. खालील मुद्दे कोणत्या संकल्पनेशी निगडित आहेत
योग्य निर्णय घेणे, निर्णयांची अंमलबजावणी, सभेवर देखरेख, अध्यक्षस्थान स्वीकारणे
1.संस्थेच्या सचिवाची कार्य
2.संस्थेच्या अध्यक्षांची कार्य*
3.वरीलपैकी दोन्ही
4.यापैकी नाही

15. कंपनीच्या सचिवलाच दुसरे नाव
1.चिटणीस
2.कार्यवाह
3.सेक्रेटरी
4.वरीलपैकी सर्व*

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

16. सभासद आणि नोकरवर्ग यांच्यामधील दुवा
1.चिटणीस
2.कार्यवाह
3.सेक्रेटरी
4.वरीलपैकी सर्व*

17. पुढील मुद्दे कोणत्या संकल्पनेशी निगडित आहेत
समिती बद्दलच्या कामकाजाची पूर्तता, व्यवस्थापनाबद्दल च्या कामकाजाची पूर्तता, कायदेशीर कामकाजाची पूर्तता
1.संस्थेच्या सचिवाची कार्य*
2.अध्यक्षाची कार्य
3.वरीलपैकी दोन्ही
4.यापैकी नाही

18. सभासद होण्यासाठी आलेल्या लोकांचे अर्ज स्वीकारणे, सभासदांचे भाग दाखले तयार करणे हे मुद्दे कोणत्या संकल्पनेशी निगडित आहेत.
1.संस्थेच्या सचिवाची कायदेशीर जबाबदारी
2.संस्थेच्या सचिव यांची समिती बद्दलची जबाबदारी
3.संस्थेच्या सचिवाची सभासदांना बद्दलची जबाबदारी *
4.यापैकी नाही.

19. सहकाराचे वर्ष
1.1 एप्रिल ते 31 मार्च
2.2 एप्रिल ते 1 एप्रिल
3.1 जुलै ते 30 जून *
4.1 जून ते 31 मे

20. प्रोफेशनल मॅनेजमेंट कोऑपरेटिव्ह म्हणजे-
1.सहकारी व्यवसायिक व्यवस्थापन*
2.सहकारी व्यवस्थापन
3.दोन्ही
4.यापैकी नाही

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

21. पुढील मुद्दे कोणत्या संकल्पनेशी निगडित आहेत
संस्थेचे नाव लौकिक, कामाची योग्य पूर्तता, कागदपत्रांचे जतन ,संस्थेची प्रगती
1.सहकाराच्या व्यवसायिक व्यवस्थापनाचे महत्व *
2.तोटे
3.मर्यादा
4.यापैकी नाही

22. समूहातील लोकांना एकत्रित ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि कार्य करण्यासाठी उद्युक्त करण्याची कला म्हणजे
1.आत्मविश्वास
2.नेतृत्व *
3.दोन्ही
4.यापैकी नाही

23. सहकारी व्यवस्थापनाला व्यावसायिकतेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे
1.बरोबर *
2.चूक

24. सहकारी संस्थेची हिशोब पडताळणी करणे गरजेचे नाही
1.बरोबर
2.चूक*

25.दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी उपसमितीची स्थापना करण्याची जबाबदारी कोणत्या मंडळाकडे असते
1.सदस्य मंडळ *
2.संचालक मंडळ
3.कामगार मंडळ
4.यापैकी नाही

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

In English Translation

1. Which of the following concepts are related to business approach, democratic method, social process
1. Nature of Cooperative Management*
2. Disadvantages of cooperative management
3.Limitations of cooperative management
4.None of these

2. Organization, training, guidance are related to which concept
1. Nature of cooperative management
2. Work*
3. Disadvantages
4. Limitation

3. Authority means
1.Board of Members*
2. Labor Board
3. Board of Owners
4.None of these

4. Which of the following circles is the senior position?
1.Board of Members*
2. Labor Board
3. Board of Owners
4.None of these

5.Which of the following circles is in senior position
1. Board of Members
2. Board of Directors
3.Both*
4.None of these

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

6. The function of which board is to appoint suitable and expert persons as directors in the board of directors.
1. Corporation *
2. Labor Board
3. Both
4.None of these

7. Which board is responsible for amending the rules as per the mission policy of the organization.
1. Corporation *
2. Labor Board
3. Both
4.None of these

8. Which board has the function of conferring powers on directors.
1. Board of Directors *
2. Labor Board
3. Both
4.None of these

9. Another name for the Managing Committee
1. Corporation
2.Board of Directors *
3. Member Board
4. Labor Board

10. Another name for the Board of Directors
1.Managing Committee*
2. Circle before
3. Labor Board
4.None of these

MCQ Quiz on Co-operative Management सहकारी व्यवस्थापन Free No.1 MCQ

11. Which board is tasked with formulating mission strategies?
1.Managing Committee
2. Board of Directors
3.Both *
4.None of these.

12. Which body has the function of controlling and monitoring.
1.Managing Committee
2. Board of Directors
3.Both *
4.None of these.

13. Which body is responsible for implementing cooperative principles?
1.Managing Committee
2. Board of Directors
3.Both *
4.None of these.

14. The following points are related to which concept
Taking appropriate decisions, implementing decisions, overseeing meetings, assuming the chair
1. Functions of the Secretary of the Organization
2. Functions of the President of the Institute*
3.Both of the above
4.None of these

15. Another name for the company secretary
1. Notes
2. Proceedings
3. Secretary
4. All of the above*

16. Liaison between Members and Employees
1. Notes
2. Proceedings
3. Secretary
4. All of the above*

17. The following points are related to which concept
Completion of Committee’s work, Management’s work, Legal work
1. FUNCTIONS OF THE SECRETARY OF THE ORGANIZATION*
2. Functions of the President
3.Both of the above
4.None of these

18. Acceptance of applications for membership, preparation of membership certificates are related to which concept.
1. Legal responsibility of the secretary of the organization
2. Responsibilities of the Secretary of the Organization towards the Committee
3. RESPONSIBILITY OF THE SECRETARY OF THE ORGANIZATION TO THE MEMBERS *
4.None of these.

19. Year of Cooperation
1.1 April to 31 March
2.2 April to 1 April
3.1 July to 30 June *
4.1st June to 31st May

20. Professional Management Cooperative means-
1. Cooperative Business Management*
2. Cooperative management
3. Both
4.None of these

21. The following points are related to which concept
The name of the organization is proverbial, proper completion of work, preservation of documents, progress of the organization
1. IMPORTANCE OF BUSINESS MANAGEMENT OF CO-OPERATIVE *
2. Disadvantages
3. Limitation
4.None of these

22. It is the art of motivating people in a group to work and achieve a common goal
1. Confidence
2. Leadership *
3. Both
4.None of these

23. Co-operative management has acquired the character of professionalism
1. Correct *
2. Error

24. It is not necessary to verify the accounts of the co-operative society
1. Correct
2.Error*

25.Which board has the responsibility of setting up sub-committees to carry out day-to-day operations
1.Board of Members *
2. Board of Directors
3. Labor Board
4.None of these

Read More

1.Free MCQ QUIZ Topic 4 शासन आणि सहकारी चळवळ

2.No.1 Easy MCQ QUIZ भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सहकार चळवळीचा विकास | Development of Post-Independence Co-operative movement in India

3.No.1 Perfect MCQ QUIZ प्रकरण २ भारतातील सहकार चळवळीचा इतिहास | History of Cooperative Movement in India

4.Easy MCQ QUIZ प्रकरण १ सहकार Co-operation

5.Free MCQ Quiz Cooperative Education and Training सहकारी शिक्षण आणि प्रशिक्षण 2022

Post a Comment

0 Comments